Άρση αναδάσωσης (Β.Δ. 700/1971) και η ανάκλησή της (Π.Δ. 340/1975)

Το φύλο 233 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 1971 το οποίο περιέχει το βασιλικό διάταγμα 700/10.11.1971 με το οποίο είχε επιχειρηθεί η άρση του αναδασωτέου χαρακτήρα μέρους του Άλσους με σκοπό την επέκταση του γηπέδου.

Β.Δ. 700/1971

Το φύλο 99 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 29 Μαϊου 1975 το οποίο περιέχει το προεδρικό διάταγμα 340 με το οποίο ανακαλείται το παραπάνω βασιλικό διάταγμα.

Π.Δ. 340/1975